Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Królowej Jadwigi w Gdyni

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły:

"W bezpiecznych i zdrowych warunkach

kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież

na ludzi sukcesu"

Jesteś tutaj: StartKonkursy informatyczneREGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

To jest strona archiwalna.
Bieżąca strona szkoły jest pod adresem
zsp2.gdynia.pl

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DZIAŁANIA ZWIĄZANE  Z PROJEKTEM PO WER – finansowanym ze środków Unii Europejskiej

 

Podczas rekrutacji, wyłoniona zostanie 20 osobowa grupa uczniów z klas 7-8 naszej szkoły. Informacji udzielają koordynatorki projektu: p. Małgorzata Herzberg i Danuta Jankowska.

Uczniowie pod opieką nauczycieli będą realizowali zadania, poznają historię i kulturę dwóch państw – Francji i Węgier, rozwiną swoje umiejętności z języka angielskiego.
W czasie trwania projektu zorganizowane będą dwa, tygodniowe wyjazdy zagraniczne dofinansowane z funduszy unijnych. Uczestnicy wyjazdu wyłonieni będą zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu

“Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów
ZSP nr 2”
realizowanego w ramach programu PO WER
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

§ 1

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu “Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP nr 2’’ realizowanego przez ZSP nr 2 w Gdyni od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

3. Cele projektu:

 • Wzrost świadomości kulturowej

 • Pogłębianie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie

 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej

 • Doskonalenie umiejętności językowych, a w szczególności języka angielskiego, francuskiego i węgierskiego

 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole

4. Realizatorem projektu w Polsce jest Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Gdyni.

5. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas 6 i 7 chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz gotowych do podejmowania działań projektowych.

6. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 20 uczniów.

7. W ramach projektu przewiduje się dwa 7 dniowe - wyjazdy uczniów z opiekunami do krajów partnerskich: Francji i Węgier. Uczeń może uczestniczyć w jednej mobilności.

 

Zasady rekrutacji

§ 2

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom podjęte zostaną następujące działania:

1. Zamieszczenie regulaminu rekrutacji na stronie internetowej.

2. Wyboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

3. Proces rekrutacji odbywa się na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Gdyni.

4. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy.

5. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:

 • motywacja ucznia do udziału w projekcie, deklaracją jest zgoda rodziców

 • minimum bardzo dobre zachowanie
 • oświadczenie rodzica  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu

 • odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, systematyczność

 • znajomość języka angielskiego na podstawie pisemnego testu

 • uczeń składa wymagane podczas rekrutacji dokumenty u koordynatora projektu

 • uczestnik projektu będzie posiadał ważny dokument do wyjazdu zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego

 • do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość punktów

6.Wszyscy zakwalifikowani uczniowie zostaną poinformowani indywidualnie

7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez komisję rekrutacyjną

 

§ 3

Zadania  uczestników projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom

 • nieodpłatnego udziału w projekcie

 • otrzymania certyfikatu zgodnie z założeniami projektu

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z prac przydzielonych w harmonogramie

 • współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi  w skład grupy projektowej

 • upowszechniać działania projektowe wśród społeczności szkolnej i lokalnej

3. Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego zobowiązani są do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji uczestnictwa wraz z rodzicem oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów.

5. Rodzic  ucznia zobowiązuje się do:

 • złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

 • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział ucznia w projekcie

6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

 • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia listy uczestników i została złożona na piśmie do koordynatorów projektu 

 • rezygnacja  po 7 dniach od daty ogłoszenia listy uczestników ( po opłaceniu podróży) wiązać się będzie z poniesieniem tych kosztów finansowych

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

5. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia.

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym

1. Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie.

2.  Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu.

3.  Formularz zgłoszeniowy.

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce 

 

Wyjaśnienie pojęć:

Beneficjent –  ZSP nr 2 w Gdyni

Komisja rekrutacyjna-członkowie zespołu projektowego

Uczestnik projektu-kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Grupa projektowa - Uczniowie biorący udział w projekcie

Zespół projektowy: Dyrekcja szkoły, Małgorzata Herzberg i Danuta Jankowska

Koordynator-osoba odpowiedzialna za działania projektowe

 

http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.20182019.20181111_niepodlegla.8gk-is-176.jpglink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.20182019.20181110.4gk-is-176.jpglink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.6b.IMG_1531gk-is-176.JPGlink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.8c.IMG_20181114_105539gk-is-176.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Progress bar
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.erasmus.erasmusgk-is-305.jpglink
«
»
Loading…
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kuratorium oświaty

 

 

 

Free business joomla templates